วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ทำต่อ


วันที่ 13/11/50 ทำบล็อกยังไม่เสร็จเลย

สมัครบล็อก


วันนี้วันที่ 12/11/50 ได้ทำการสมัครบล็อกโดยให้เพื่อนช่วยเพราะตอนที่เพื่อนทำบล็อกฉันนั่งสมัครเมลอยู่

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

อาจารย์สั่งงาน


วันที่ 11/12/50วันนี้อาจารย์บอกว่าให้ทำบล็อกให้เสร็จ ส่งงานวันศุกร์นี้วันที่15/12/50

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

ตารางกิจวัตรประจำวันของสาธิตอนุบาลจันทรเกษมแบบเป็นทางการ


7.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล

8.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

8.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนาทนา ตรวจสุขภาพ

8.50-09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

9.10-10.00 น. พักเข้าห้องน้ำ ล้างมือ รับประทานอาหารว่างเช้า

10.00-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม

10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม

11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน

14.00-14.20 น. เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า

14.20-14.40 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย

14.40-15.00 น. เกมการศึกษา

สรุปงานวิจัย


สรุปงานวิจัย1. ต้องการทราบผลการสอนด้วยสื่อต่างชนิด คือ การสอนด้วยสื่อที่เป็นภาพ การสอนด้วยสื่อที่เป็นจำลองการสอนด้วยสื่อที่เป็นภาพร่วมกับของจำลองว่าทำให้เด็กปฐมวัยที่มีเพศต่างกันมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์แตกต่างกันหรือไม่2. ชั้นอนุบาล 2 พ.ศ. 2543 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการปฐมศึกษา อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี จำนวน 614 คน จาก 15 โรงเรียน3. เครื่องที่ใช้ในการวิจัย 2 ประเภท โดยให้เด็กทำแบบทดสอบ 1. แบบทดสอบ 1 ฉบับ 2. แผนการสอนมี 3 ฉบับ ผลก็คือ เด็กที่เรียนรู้ด้วยของจริงจะเรียนรู้ได้ดีกว่าเด็กที่เรียนรุ้ด้วยของจำลอง

บทความ


การคิดเลข เป็นสิ่งสำคัญ จำเป็น และมีประโยชน์ในการเรียนคณิตศาสตร์การจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้ฝึกคิดเลข ควรจัดผสมผสานในกระบวนการเรียนการสอนการคิดเลขจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายดังนี้1.การคิดเลขจะช่วยให้ให้เด็กแก้ปัญหาต่างๆได้ดี ถ้าคิดเลขเป็นประจำจะช่วยแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น2.การฝึกคิดเลขจะช่วยให้เด็กแสดงวิธีทำได้ง่ายและเร็วขึ้น3.การคิดเลขจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการประมาณ4.การคิดเลขจะช่วยให้ใจเรื่องเหล่านี้ดีขึ้นครูควรให้เด็กเข้าใจการคิดเลขจะช่วยให้เด็กมีทักษะ ความชำนาญในการคดเลขถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ถ้าให้เด็กได้รับการฝึกคิดเลขประจำสม่ำเสมอเด็กจะคิดได้ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว